หน้าแรก
   
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฮ่องกง
  ญี่ปุ่น
  สหภาพยุโรป
  บรูไน
 
  สารก่อภูมิแพ้
 
 
   ญี่ปุ่น
  การส่งออกผักผลไม้ไปญี่ปุ่น
          การส่งออกผักผลไม้ไปญี่ปุ่น
          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืช สัตว์ และอาหารของญี่ปุ่น
          หน่วยงานรับผิดชอบ
          กฎระเบียบการนำเข้า
          ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
          การตรวจสอบสินค้าเกษตรอาหารนำเข้า
          ความต้องการผัก ผลไม้สดของญี่ปุ่น
          การส่งออกผักและผลไม้สดของไทยปี 2553
          ข้อกำหนดการกักกันพืชของประเทศญี่ปุ่น
          เงื่อนไขการนำเข้าผัก ผลไม้สดบางชนิดของประเทศญี่ปุ่น
          การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้ากับกระทรวงสาธารณสุข ญี่ปุ่น
          ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกสินค้าผัก และผลไม้ของไทย