หน้าแรก
   
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฮ่องกง
  ญี่ปุ่น
  สหภาพยุโรป
  บรูไน
 
  สหภาพยุโรป
  สารก่อภูมิแพ้
 
 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  กฎระเบียบฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์
          หมวดที่ 1 ทั่วไป
          หมวดที่ 2 การจัดการความเสี่ยง
          หมวดที่ 3 การตรวจสอบและกักกันนำเข้า
                ส่วนที่ 1 การจดทะเบียน
                ส่วนที่ 2 การตรวจสอบและกักกัน
                ส่วนที่ 3 การจัดการและการควบคุมดูแล
          หมวดที่ 4 การตรวจสอบและกักกันอาหารสัตว์ที่ส่งออก
          หมวดที่ 5 การตรวจสอบและกักกันสินค้าผ่านแดน
          หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
          หมวดที่ 7 บทบัญญัติเสริม