หน้าแรก
   
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฮ่องกง
  ญี่ปุ่น
  สหภาพยุโรป
  บรูไน
 
  สารก่อภูมิแพ้
 
 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน
   กฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์นำเข้า
   กฎระเบียบฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์
   ข้อกำหนดด้านกักกันและสุขอนามัยในการนำเข้าน้ำมันปลา ปลาป่น และโปรตีนจากสัตว์น้ำอื่นๆ