หน้าแรก
   
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฮ่องกง
  ญี่ปุ่น
  สหภาพยุโรป
  บรูไน
 
  สารก่อภูมิแพ้
 
 
   กฎระเบียบประเทศคู่ค้า
   
 
กฎระเบียบด้านการมาตรฐาน และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ ของประเทศคู่ค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาวิเคราะหผลกระทบเพื่อเจรจาต่อรองหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าได้ ในแต่ละปีประเทศต่างๆ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเผยแพร่กฎระเบียบเหล่านั้นให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้ ซึ่ง มกอช. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลกฎ ระเบียบประเทศคู่ค้าที่สำคัญสู่สาธารณชนในรูปแบบเอกสารและจัดสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเงื่อนไข ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อการค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรและอาหาร